Aanvragen VOG: Online VOG Aanvragen | Snel en Eenvoudig

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes waarbij opdrachtnemer producten van welke aard dan ook aan opdrachtgever levert, ook indien deze producten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven.


Artikel 1. Algemeen/Definities
 1. Opdrachtnemer: https://aanvragen-vog.nl is een initiatief van Dienst VOG
 2. Opdrachtgever: de partij die een overeenkomst met opdrachtnemer aangaat, aan opdrachtnemer een opdracht verstrekt of aan wie opdrachtnemer een offerte heeft doen toekomen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Opdrachtgever kan zowel consument zijn (natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) als zakelijke klant (business2business Opdrachtgever: ‘’b2b’’).
 3. Producten en Werkzaamheden: alle werkzaamheden of producten waarvoor opdracht is gegeven of die door opdrachtnemer uit anderen hoofde, met betrekking tot de overeenkomst of offerte worden verricht of geleverd.
 4. Bescheiden: alle door de opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken waaronder: stukken, informatie, materialen of gegevensdragers, als ook alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde zaken, waaronder documenten.
 5. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
 6. Overeenkomst c.q. opdracht: elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, conform het bepaalde in de overeenkomst en/of opdrachtbevestiging.
Artikel 2. Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes waarbij opdrachtnemer producten van welke aard dan ook aan opdrachtgever levert, ook indien deze producten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven.
 2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen opdrachtnemer en opdrachtgever in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen. Bij onduidelijkheid over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dienen deze ‘in de geest’ van deze algemene voorwaarden te worden uitgelegd. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘in de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 4. Indien opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 5. Opdrachtnemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met opdrachtgever besproken.
 6. De overeenkomst komt tot stand, zodra de aanvaarding van het aanbod opdrachtnemer heeft bereikt. Door de acceptatie verklaart de opdrachtgever zich akkoord met de toepasselijk verklaring van deze algemene voorwaarden en doet hij, zo nodig, afstand van een toepasselijk verklaring van eigen algemene voorwaarden. De aanvaarding komt tot stand na de betaling van het betreffende product cq de producten.
 7. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien opdrachtnemer aan de opdrachtgever bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.
Artikel 3. Werkzaamheden
 1. Opdrachtnemer verkoopt het verzorgen van juridische diensten via het internet: zoals onder meer doch niet uitsluitend het verzorgen van aanvragen voor een verklaring omtrent gedrag (VOG). De klant ontvangt na betaling een link die gebruikt kan worden om de aanvraag verder af te handelen.
Artikel 4. Offertes en aanbiedingen
 1. Opdrachtnemer kan gebruik maken van offertes en aanbiedingen, waarbij de geldigheidsduur steeds zal worden vermeld.
Artikel 5. Opdracht
 1. De overeenkomst wordt, na betaling door de opdrachtgever, van kracht.
 2. De overeenkomst wordt per betaling aangegaan.
 3. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde producten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever, opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
Artikel 6. Bevestiging en aanvaarding van de opdracht
 1. De overeenkomst komt tot stand zodra opdrachtgever aan opdrachtnemer betaald heeft (vooraf bij particulieren), dan wel zodra opdrachtgever producten besteld heeft via het bestelformulier op het internet, waarbij achteraf betaald kan worden (b2b opdrachtgevers).
 2. De opdrachtnemer behoudt het recht, zonder opgaaf van redenen, een overeenkomst af te wijzen.
 3. De eerste vraag in stap 1 van het aanvraagformulier is 'waarvoor is de VOG nodig'
 4. in de keuzelijst met opties staan de uitzonderingen waarvoor *geen Verklaring Omtrent Gedrag online ingediend kan worden. Het is na kennisneming van deze lijst en het kiezen van een van de uitzonderingen derhalve niet mogelijk het aanvraagproces af te ronden voor gekozen uitzondering(en). Deze lijst is met een reden door ons zorgvuldig samengesteld, namelijk om niet te honoreren aanvragen te weren. Mocht onverhoopt opdrachtgever niet goed kennis nemen van de uitzonderingen in deze lijst uit stap 1, en alsnog een aanvraag indienen bij opdrachtnemer voor een Verklaring Omtrent Gedrag welke niet online kan worden aangevraagd ( behoord tot de uitzonderingen zoals genoemd in de keuzelijst van stap 1 ) dan zal verminderd met 4.95 administratie en afhandelingskosten ( handmatig terugboeken en administratieve verwerking ) het resterende bedrag van aankoop retouneren, binnen 14 werkdagen. Dit betekend een terugboeking van euro 6.99 minus euro 4.95 is euro 2,04. Immers de aanvraag had voorkomen kunnen worden door kennis te nemen van de uitzonderingen genoemd in keuzelijst stap 1, duidelijk aangegeven in het aanvraagformulier.
 5. Elke kennisgeving gegeven bij of krachtens de overeengekomen overeenkomst schriftelijk per e-mail ter beschikking gesteld aan de andere partij op het adres dat vermeld staat op de bestelling.
 6. Opdrachtnemer is niet gebonden aan mondelinge afspraken als deze niet schriftelijk door opdrachtnemer zijn bevestigd.
Artikel 7. Wijziging van de opdracht
 1. Indien tijdens uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
 2. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan opdrachtnemer een verzoek tot wijziging, aanvulling of intrekking van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te leveren producten.
Artikel 8. Bedenktijd en herroepingsrecht.
 1. Een geplaatste bestelling kan niet geannuleerd worden. De bedenktijd en herroepingstermijn van 14 dagen is gezien de aard van de producten die worden geleverd niet van toepassing. Aldus bestaat geen bedenktijd en herroepingstermijn. Opdrachtgever gaat akkoord met een levering van het product na betaling en doet uitdrukkelijk afstand van de bedenktijd en het herroepingsrecht.
 2. De reden van het afwijken van het herroepingsrecht is dat een product niet kan worden geretourneerd omdat niet is te achterhalen of het product al gebruikt is. Het betreft hier digitale producten waarvan de verzegeling direct na levering is verbroken. De aard van de te leveren producten verzet zich tegen enige bedenktermijn en het herroepingsrecht.
Artikel 9. Levering opdrachten
 1. Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor enige vertraging in het leveren van producten, behoudens in het geval van opzet of grove schuld. Opdrachtnemer staat er voor in een werkende productcode te leveren, bij gebreke waarvan een nieuwe code zal worden geleverd (kosteloos). Bewijs voor het niet functioneren van de code ligt bij opdrachtgever.
Artikel 10. Opschorting en ontbinding
 1. Op het tijdstip, waarop opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van opdrachtgever, natuurlijk persoon, tot het van toepassing verklaren van de wettelijke schuldsanering door de rechtbank wordt ingewilligd, of opdrachtgever door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, of indien opdrachtgever kennelijk buiten staat geraakt zijn financiële verplichtingen na te komen, heeft opdrachtnemer het recht iedere overeenkomst met opdrachtgever zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.
 2. Door de ontbinding worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door opdrachtnemer geleden schade.
 3. Indien er gerede twijfel bij opdrachtnemer bestaat omtrent de betalingscapaciteit van opdrachtgever, is opdrachtnemer bevoegd het leveren van producten uit te stellen, totdat opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door opdrachtnemer voor deze vertraagde aflevering te lijden directe- en indirecte schade.
Artikel 11. Betaling en incassokosten
 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan onder meer, doch niet uitsluitend, worden betaald middels Ideal en Bankoverschrijving.
 2. Iedere financiële transactie kan worden vastgehouden indien er een vermoeden is van een financieel risico. Als er binnen 30 dagen geen claim wordt gedaan door de koper wordt deze transactie als vervallen beschouwd. Een claim op de transactie kan gemaakt worden vanuit de koper via klantenservice@https://aanvragen-vog.nl.
 3. Tevens kan, indien uitdrukkelijk overeengekomen (b2b), middels een factuur worden betaald (achteraf) met een betalingstermijn van 7 dagen.
 4. Wordt niet binnen de gestelde betalingstermijn voldaan, of wordt de incasso zonder geldige reden geannuleerd en niet binnen 7 dagen alsnog betaald, is opdrachtgever van rechtswege in gebreke en wettelijke rente verschuldigd over de openstaande factuur, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig zal zijn, onverminderd het recht van opdrachtnemer om het verschuldigde bedrag met rente en kosten van buitengerechtelijke of gerechtelijke invordering terstond op te vorderen. De kosten van buitengerechtelijke invordering worden tussen partijen vastgesteld door middel van het per 1 juli 2012 ingetreden Besluit vergoeding buitenrechtelijke incassokosten.
 5. Indien er een dubbele betaling wordt verricht, voor 1 enkele aanvraag ( er wordt foutief 2x betaald voor 1 enkele aanvraag ) zullen wij het aankoopbedrag verminderd met euro 2.95 administratie en verwerkingskosten aan u retouneren, binnen 14 werkdagen.
Artikel 12. Klachtenregeling
 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen, gemotiveerd, binnen 7 dagen na het ontstaan van de klacht, dan wel binnen 7 dagen na aflevering van de producten aan opdrachtnemer kenbaar gemaakt te worden via het e-mail adres klantenservice@https://aanvragen-vog.nl, waarbij getracht wordt binnen 48 uur een reactie te geven. Na het verstrijken van voornoemde termijnen wordt opdrachtgever geacht de verrichte werkzaamheden te hebben geaccepteerd.
 2. Indien een klacht gegrond is, dan heeft opdrachtnemer de mogelijkheid om het gebrek in de werkzaamheden te herstellen. Indien dit niet mogelijk blijkt, dient opdrachtnemer het betaalde bedrag te wijzigen naar rato van de klacht.
Artikel 13. Geheimhouding
 1. Opdrachtnemer is gehouden enige informatie betreffende opdrachtgever geheim te houden.
Artikel 14. Overmacht
 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling, of wegens in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen (oa internetstoringen, storingen bij de betaaldienst et cetera).
 3. Indien er sprake is van overmacht zal opdrachtgever, opdrachtnemer hiervan direct schriftelijk op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak van de overmacht.
 4. Opdrachtnemer heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhinderen, intreden nadat opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
 5. Opdrachtnemer heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt, zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.
 6. Opdrachtgever heeft na de mededeling dat sprake is van overmacht aan de zijde van opdrachtnemer het recht de opdracht schriftelijk te annuleren.
Artikel 15. Aansprakelijkheid
 1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de schade die te beschouwen is als een onmiddellijk en duidelijk gevolg van de niet-nakoming of gebrekkige nakoming, een en ander beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van opdrachtnemer wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot éénmaal de hoogte van het factuurbedrag betreffende factuurbedrag dan wel de periode van het factuurbedrag waarop de schade betrekking heeft.
 2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt verstaan: gevolgschade; gederfde winst; gemiste besparingen; schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
 3. Opdrachtnemer zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade ten gevolge van gebreke in door derden uitgevoerde werkzaamheden dan wel door derden geleverde zaken.
 4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer en/of haar ondergeschikten.
 5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk indien de website van opdrachtgever om wat voor reden dan ook offline gaat dan wel dat er iets met de website gebeurt wat schade berokkent aan opdrachtgever.
Artikel 16. Toepasselijk recht en forumkeuze
 1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter, tenzij dwingendrechtelijke regels zich daar tegen verzetten.

VOG online aanvragen.

Direct geregeld, deskundig snel en eenvoudig

Snel een VOG in huis! Heel simpel en snel geregeld. Kon via mobiel makkelijk aanvragen. top service!

J. Lansink

Supersnel. Simpel en Goedkoop. Zoveel makkelijker dan formulieren en afspraak gemeente.

S. Hassink

Binnen paar minuten geregeld vanaf de bank. Geen bureaucratie, snel en efficiënt.

M. van Landhuis

Vakkundig geholpen door vriendelijke medewerkers en mijn aanvraag 2 weken later al op de deurmat

J. Zomeren