VOG Aanvragen: Vraag hier eenvoudig je verklaring Omtrent Gedrag aan Online VOG Aanvragen | Snel en Eenvoudig
Definities
  • Opdrachtnemer: Vog aanvragen gevestigd te Apeldoorn onder KvK nr. 7382093.
  • Opdrachtgever: de partij die een overeenkomst met opdrachtnemer aangaat, aan opdrachtnemer een opdracht verstrekt of aan wie opdrachtnemer een offerte heeft doen toekomen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Opdrachtgever kan zowel consument zijn (natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) als zakelijke klant (business2business Opdrachtgever: ‘’b2b’’).
  • Partijen: VOG Aanvragen en klant samen.
  • Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.
Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens VOG Aanvragen Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

Alle prijzen die VOG Aanvragen hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en inclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen , tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. Alle prijzen op die VOG Aanvragen hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan VOG Aanvragen te allen tijde wijzigen. Na betaling van 39.95 dient de klant de aanvraag af te ronden door middel van een betaling van €33,85 aan dienst Justis.

Gevolgen niet tijdig betalen

Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is VOG Aanvragen gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan VOG Aanvragen De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag VOG Aanvragen zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van VOG Aanvragen op de klant onmiddellijk opeisbaar. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door VOG Aanvragen dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan VOG Aanvragen te betalen.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan VOG Aanvragen te verrekenen met een vordering op VOG Aanvragen

Levering

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Levering van VOG bevestigingsmail vindt plaats op het door de klant aangegeven mailadres. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft VOG Aanvragen het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan VOG Aanvragen kan tegenwerpen.

Levertijd

De door VOG Aanvragen opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van VOG Aanvragen Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij VOG Aanvragen niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor VOG Aanvragen enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Annulering

Aanvragen worden dezelfde dag binnen enkele minuten voor u verwerkt. U ontvangt vervolgens binnen 24 uur een e-mail van Dienst Justis met instructies voor afronding. Wij leveren een digitaal product die niet op een fysieke gegevensdrager staat, daarmee vervalt al het herroepingsrecht.
Met het uitvoeren van een betaling aan ons stemt u in met de algemene voorwaarden en het expliciet afstand doen van het heroepingsrecht. Wij leveren een digitaal product die niet op een fysieke gegevensdrager staat derhalve is het niet mogelijk te annuleren omdat wij niet kunnen controleren of u het geleverde digitale product in gebruik heeft genomen.

In bijzondere gevallen kunnen wij coulance toepassen. Echter zijn wij in geval van coulance genoodzaakt annuleringskosten in rekening gebracht van 10,- euro, per ingediende aanvraag. Dit omdat in dat geval uw aanvraag al is geformuleerd en ingediend.
Bij goedgekeurde en te verwerken annuleringen zal zodoende het aankoop bedrag verminderd met deze annuleringskosten worden geretouneerd. Wat betekend dat wij aan u retouneren het aankoop bedrag 29 Tenzij uw aankoopbedrag ten tijde van uw bestelling een andere waarde omvatte. In dat geval krijgt u het aankoopbedrag minus 10,- euro retour.

Uitvoering van de overeenkomst

VOG Aanvragen voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. VOG Aanvragen heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat VOG Aanvragen tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat VOG Aanvragen tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan VOG Aanvragen De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert VOG Aanvragen de betreffende bescheiden. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door VOG Aanvragen redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Geheimhouding

De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van VOG Aanvragen ontvangt geheim. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende VOG Aanvragen waarvan hij weet of redelijker­wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan VOG Aanvragen schade kan berokkenen. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie: die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Vrijwaring

De klant vrijwaart VOG Aanvragen tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door VOG Aanvragen geleverde producten en/of diensten.

Klachten

De klant dient een door VOG Aanvragen geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant VOG Aanvragen daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 week na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. Consumenten dienen VOG Aanvragen uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat VOG Aanvragen in staat is hierop adequaat te reageren. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat VOG Aanvragen gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan VOG Aanvragen Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling VOG Aanvragen ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. Dat wil zeggen binnen uiterlijk 7 werkdagen. VOG Aanvragen kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de klant de instructies in de bevestiginsmails niet volgt en niet tijdig in kennis stelt dat er problemen zijn ondervonden met de afronding.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als VOG Aanvragen een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan VOG Aanvragen verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid VOG Aanvragen

VOG Aanvragen is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. Indien VOG Aanvragen aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. VOG Aanvragen is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. Indien VOG Aanvragen aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van VOG Aanvragen vervalt in elk geval 1 maand na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer VOG Aanvragen toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. Is de nakoming van de verplichtingen door VOG Aanvragen niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat VOG Aanvragen in verzuim is. VOG Aanvragen heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien VOG Aanvragen kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van VOG Aanvragen in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan VOG Aanvragen kan worden toegerekend in een van de wil van VOG Aanvragen onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van VOG Aanvragen kan worden verlangd. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor VOG Aanvragen 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat VOG Aanvragen er weer aan kan voldoen. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. VOG Aanvragen is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

VOG Aanvragen is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen zal VOG Aanvragen zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van VOG Aanvragen Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat VOG Aanvragen bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar VOG Aanvragen is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.